Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
1.1.Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami vyhlášenými 
prodávajícím pro nákup na internetových stránkách www.stojany-bordex.cz (dále jen „webové 
rozhraní“). Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany, tedy prodávajícího i kupujícího 
závazné. 
 
Prodávajícím je
 
Tom Top Security, s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 140 00
 
IČ: 242 O5 192
 
DIČ: CZ242 O5 192
 
Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2102109057 / 2010
Bankovní spojení pro platby v EUR v SR 2102109057 / 8330
 
Bankovní spojení pro platby v EUR z EU: IBAN CZ19 2010 0000 0021 0210 9057
BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 188468. Nejsme plátci DPH!
 
1.3.S ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitel, a 
kupujícím, který spotřebitelem není. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s 
právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené 
obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/
1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud stranou není spotřebitel, tedy jedná se o osobu, jež 
má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a je právnickou osobou či osobou, jež jedná 
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného 
výkonu povolání, řídí se práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu 
s právním řádem České republiky.
 
1.4.Smluvní vztah mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) 
vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez 
současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Zákazník 
souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé 
zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy 
(zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující 
sám. Náklady jsou stanoveny podle aktuálního sazebníku dodavatele.
 
1.5.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 
1.6.Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva 
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít 
v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu 
uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 
1.7.Znění obchodních podmínek může prodávající doplnit či změnit. Tímto ustanovením nejsou 
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních 
podmínek. 
 
1.8. Informace poskytnuté v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 
1 občanského zákoníku:
a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo 
jiný kontaktní údaj: tel.: 604119794, e-mail: info@Stojany-Bordex.cz;
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: na webovém rozhraní 
www.stojany-bordex.cz
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena 
za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda 
je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou 
DPH sazbou);
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz následující ustanovení těchto obchodních 
podmínek;
e) náklady na dodání: specifikováno v následujícím ustanovení těchto obchodních podmínek 
(pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku 
provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky 
pro uplatňování těchto práv: viz. následující ustanovení těchto obchodních podmínek;
g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku 
se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele, 
i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz následující 
ustanovení těchto obchodních podmínek;
j) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti 
s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz. následující ustanovení těchto 
obchodních podmínek;
k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž 
předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz. následující ustanovení těchto 
obchodních podmínek;
l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní 
podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby prodávající eviduje a na vyžádání 
zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, 
poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podoby – scan listin);
m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;
n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá 
prostřednictvím webového rozhraní www.stojany-bordex.cz, přičemž zákazník je webovým 
rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;
o) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním 
objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či 
zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; 
před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které 
do objednávky vložil.
p) v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se zákazník může obrátit na příslušný státní 
orgán.
Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.stojany-bordex.cz
 
2. Vymezení pojmů
 
2.1.Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 
spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
2.2.Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní 
nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných 
podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
 
2.3.Kupující/spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 
jinak jedná,
 
2.4.Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, 
výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, 
která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
3. Uzavření kupní smlouvy
 
3.1.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami 
a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je 
kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má 
možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást 
uzavřené smlouvy.
 
3.2.Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží 
či služby. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech 
souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). 
 
3.3. Webové rozhraní obchodu informuje také kupujícího o balném a nákladech souvisejících 
s dopravou po České republice. Individuálně lze sjednat ceny pro dopravu zboží do zahraničí.
 
3.4.Ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém 
rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít se zákazníkem 
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 
3.5.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží 
a služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou tedy nezávazné a prodávající není povinen 
uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Podání objednávky zboží či služeb je možné 
učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. 
 
3.6.Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s 
těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 
3.7.Kupující může využít následující způsoby vytvoření objednávky:
a) využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu 
b) e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@Stojany-Bordex.cz
c) telefonem - objednávku můžete vytvořit na telefonní číslo 604119794
V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či 
služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový 
formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ zákazník do 
elektronického nákupního košíku webového rozhraní),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen 
jako „objednávka“).
V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b) či c), pak pro odeslání objednávky 
prostřednictvím e-mailu či telefonu je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro 
správné vyřízení objednávky:
a) Jméno, příjmení 
b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy 
c) e-mail 
d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží 
e) případné doplňující údaje 
 
3.8.Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem 
odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující nějaké 
nesrovnalosti, je neprodleně povinen kontaktovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky 
(viz. sekce kontakty).
 
3.9. V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, 
pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i 
s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do 
objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po 
kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „Odeslat“, po jehož stisknutí dojde 
k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím 
považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající 
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou 
poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či 
v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající neodpovídá za škodu 
vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.
 
3.10. Prodávající se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané 
služby a zákazník se zavazuje prodívajícímu objednané zboží či služby uhradit v plné výši.
 
3.11. Prodávající je vždy oprávněn zpravidla e-mailem či telefonicky v závislosti na 
specifikaci objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 
3.12. K přechodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až 
zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 
4. Storno objednávky
 
4.1.Kupující má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez 
jakýchkoliv sankcí a poplatků. Storno objednávky musí být oznámeno prodávajícímu 
telefonicky nebo emailem (viz. kontakty). V případě, že zákazník zruší objednávku:
a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na 
zabalení a odeslání zboží,
b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se 
zabalením zboží,
c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.
 
5. Cena za zboží
 
5.1.Cena zboží nezahrnuje náklady spojené s jeho zabalením a dále náklady na dopravu. S těmito 
náklady je zákazník předem seznámen v obchodních podmínkách prodávajícího, stejně jako 
v objednávkovém formuláři a včas před odesláním objednávky jsou mu veškeré náklady 
proto známy. Před odesláním objednávkového formuláře je kupující obeznámen s celkovou 
cenou za zboží, včetně DPH a nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno 
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením 
zboží.
 
5.2. V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, 
výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní 
smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po 
dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji. Splatnost kupní 
ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi nastává při převzetí zboží.
 
5.3.Pokud zákazník kupní cenu neuhradí převodem ve lhůtě stanovené v odst. 5.2, bude 
objednávka prodávajícím stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Stejný postup platí i v případě, že kupující zvolil jako způsob doručení 
osobní odběr a platbu v hotovosti na adrese prodávajícího.
 
5.4. V případě, že zákazník zvolí způsob platby převodem, je povinen uhradit cenu zboží 
společně s variabilním symbolem platby, jinak nebude prodávající schopen platbu správně 
identifikovat a úspěšně vyřídit objednávku. V případě bezhotovostní platby je závazek 
zákazníka uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího.
 
5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému 
potvrzení objednávky dle čl. 3.11, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním 
zboží zákazníkovi. Použití ustanovení § 2119 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
strany vylučují.
 
5.6. Prodávající vystaví kupujícímu k provedené platbě na základě kupní smlouvy daňový doklad. 
Prodávající není plátcem DPH. Doklad o koupi vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej 
společně se zbožím, případně předá osobně.
 
5.7.V případě, že prodávající poskytuje slevy z ceny zboží nebo služby, nelze tyto slevy vzájemně 
kombinovat, pokud prodávající nestanoví jinak.
 
5.8. Pokud dojde ke změně ceny po odeslání objednávky, je prodávající povinen toto 
kupujícímu neprodleně sdělit, ten se poté může dobrovolně rozhodnout, zda nnovou 
cenu akceptuje či dojde ke zrušení objednávky. 
 
6. Platební podmínky
 
6.1.Kupující má k dispozici několik možností platby, a sice:
a. v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, 
tedy v místě, kam je zboží objednané kupujícím doručováno
b. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Fio Bank, číslo účtu: 2000376437 / 2010 (dále jen „účet prodávajícího“), a to na podkladě objednávky vystavené prodávajícím.
 
6.2. Ceník způsobů platby:
a. dobírka: 56,- 
b. v hovotosti: 0,-
 
7. Doprava zboží
 
7.1.Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu 
včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky 
prodávajícím. 
 
7.2.Zboží je dodáváno balíkem podle volby zákazníka. Prodávající je oprávněn po domluvě 
s kupujícím změnit způsob dopravy zboží s ohledem na povahu zboží. 
 
7.3.Objednané zboží skladem bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího doručeno v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 5 pracovních dnů, a to v případě platbě dobírkou nebo od doručení platby. V případě delší dodací doby bude zákazník informován a bude s ním 
konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující má také právo od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakýchkoli sankcí.
 
7.4.V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.
 
7.5.V případě, že si kupující zboží zaslané na jím uvedenou adresu z důvodů na jeho straně 
nevyzvedne, rovněž pokud bude požadovat opětovné doručení zásilky, nebo doručení zásilky 
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce a prodávající zboží již odeslal, je kupující 
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené 
s jiným způsobem doručení či nevyzvednutí zboží. Při nevyzvednutí zboží má prodávající 
právo požadovat náklady vzniklé s balením a dopravou zboží, které vynaložil na dopravu 
k zákazníkovi.
 
7.6.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží 
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení 
zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení 
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce 
převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné 
s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat 
prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné 
žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.
 
7.7.Při dodání zboží je po kupujícím obvykle přepravcem vyžadováno podepsání tzv. dodacího 
listu. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky 
a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být 
brán zřetel. 
 
7.8.Na zákazníka přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu 
(dodacího listu) dopravci, tedy převzetím zboží. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší 
přímo s dopravcem.
 
7.9. V případě poškození zásilky doporučujeme se obrátit s reklamací na přepravce - toto obvykle řeší obchodní podmínky jednotlivých přepravců.
 
7.10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
7.11. Cena dopravy je platná pouze na území České republiky. Doprava do jiné země bude 
řešena se zákazníkem individuálně telefonicky nebo emailem
 
7.13. Ceny poštovného a balného: 59,-
 
8. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
 
8.1.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy 
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
8.2.Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu 
a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode 
dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne 
převzetí první dodávky zboží.
 
8.3.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, 
a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@Stojany-Bordex.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo 
objednávky, jméno a datum nákupu.
 
8.4. Prodávající poskytuje pro odstoupení zákazníka od kupní smlouvy i Vzorového poučení o 
právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem 
v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. 
 
8.5.Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu 
s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. je možné stáhnout z webového rozhraní.
 
8.6.V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 
8.7.Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-
li to možné, v původním obalu.
 
8.8.V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů 
od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od 
něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté 
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil. Kupujícímu 
však tím nevzniknou další náklady. 
 
8.9.Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dopravy zboží, který prodávající nabízí, vrátí 
zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu 
dodání zboží (následné vrácení zboží prodávajícímu však provádí zákazník na vlastní náklady).
 
8.10. Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či 
zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. 
Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 
zákazníka na vrácení kupní ceny.
 
8.11. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté 
peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží 
prodávajícímu odeslal.
 
8.12. Ve vlastním zájmu zašle zákazník zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný 
obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.
 
8.13. V některých případech může prodávající kupujícímu poskytnout dárek. V tomto 
případě je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací 
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva 
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i 
poskytnutý dárek.
 
8.14. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem 
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu 
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů 
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání 
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením 
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od 
smlouvy, nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy,a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to 
však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání 
jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických 
důvodů jej není možné vrátit,
 
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud 
porušil jejich původní obal,
 
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato 
plnění poskytuje v určeném termínu,
 
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán 
s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že 
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
9. Práva z vadného plnění
 
9.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 
závaznými předpisy.
 
9.2.Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými 
tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu 
smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.
 
9.3.Prodávající se zavazuje plnit ve střední jakosti, není – li mezi stranami ujednána jakost jiná. 
 
9.4.Prodávající plní vadně zejména tehdy:
a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu 
obvykle nevyskytují,
c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo 
že se věc hodí k určitému užívání, nebo
d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.
 
9.5.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, 
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu 
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží 
tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost 
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
9.6.Ustanovení uvedená v čl. 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za 
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho 
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
9.7.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc měla vady již při 
převzetí.
 
9.8. Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li 
jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
 
9.9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající 
výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 
9.10. Kupující by měl věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.
 
9.11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
9.12. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez 
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu 
prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, 
může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může 
od smlouvy odstoupit.
 
9.13. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
9.14. Je-li o nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo 
na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
9.15. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, 
může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající 
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi 
způsobit nepřiměřené náklady.
 
9.16. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může 
kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.
 
9.17. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li 
věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo 
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-
li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, 
opomenutím, nebo co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci 
prospěch.
 
9.18. Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 
9.19. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud prodávající nestanoví lhůtu delší. Je-li na 
prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s 
jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o 
záruce za jakost.
 
9.20. Toto se však nepoužije
e) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, npro kterou byla nižší cena ujednána,
f) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
g) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla 
h) vyplývá-li to z povahy věci.
 
9.21. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci 
věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 
9.22. Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým 
užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji 
pádu apod.
 
9.23. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné 
prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. 
 
9.24. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného 
odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po 
odevzdání věci. K tomu soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas 
oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o 
které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.
 
9.25. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a 
po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti 
z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění 
výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje 
potřebné ke zjištění jeho totožnosti. 
 
9.26. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, 
rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní 
plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi 
věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
 
9.27. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci 
obsahujícím uvedené údaje.
 
9.28. Ujednají-li si prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, 
nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu 
zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za 
ujednanou polovina zákonné doby.
 
9.29. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci 
věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 
9.30. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však 
v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě 
pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení 
opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím 
při převzetí kupujícím, nebo
a kupujícím při koupi věci.
 
9.31. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, 
kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 
9.32. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající 
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s 
ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle 
nebo místě podnikání. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, 
kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 
spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení 
o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím 
pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních 
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k 
odbornému posouzení vady. 
 
9.33. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem 
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.
 
9.34. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
 
9.35. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte písemně dopisem, telefonicky 604119794, e-
mailem info@Stojany-Bordex.cz.
 
9.36. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu 
vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového 
materiálu, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. 
 
9.37. Zboží k reklamaci kupující zašle běžným obchodním balíkem na adresu síd
Váš košík

Košík je prázdný

Newslater

Získejte nejnovější informace, akční nabídky a typy o stojanech Bordex jako první.

Dotaz na zboží

Potřebujete poradit s nákupem nebo čímkoliv okolo stojanů Bordex? Zde je přímý kontakt na naši prodejní podporu. Není nic, co bychom rádi neodpověděli.

Registrace - nepovinná

Nakupujete u nás často a nechcete stále vyplňovat doručovací údaje? Můžete se zaregistrovat zde. Po registraci Vám od nás nebudou chodit žádné reklamy  nebo obtěžující emaily.